Robot & Động Cơ > Mạch Điều Khiển Động Cơ > DC & AC

Arduino motor control shield L293D
65.000₫ 39.000₫
Arduino L298N Motor Shield
152.000₫
Module diều khiển động cơ HG7881CP
30.000₫ 20.000₫
Mạch Điều Khiển Động Cơ L9110
35.000₫ 14.000₫
Module điều khiển 2 động cơ DC L298N
55.000₫ 34.000₫
Mạch Điều Chỉnh Tốc Độ DC PWM 3A
100.000₫ 68.000₫
Mạch Điều Chỉnh Tốc Độ DC PWM 10A
145.000₫ 88.000₫