Module > Màn Hình LCD

Z3390B103 - Màn hình máy in 3D 2004LCD
185.000₫ 142.000₫
B0140 - LCD1602 Keypad Shield
70.000₫ 48.000₫
B0161 - Module Led ma trận 8x8 MAX7219
45.000₫ 38.000₫
B0448 - Màn Hình Graphic LCD12864 5V
150.000₫ 110.000₫
B0446 - Màn Hình OLED 0.96" IIC Trắng
115.000₫ 64.000₫
B0442 - Màn Hình LCD Nokia 5110
60.000₫ 58.000₫
B0369 - LED 7 Đoạn 4 Bóng Chung Cathode
10.000₫ 7.000₫