Module > Màn Hình LCD

B0140 - LCD1602 Keypad Shield
70.000₫ 48.000₫
B0161 - Module Led ma trận 8x8 MAX7219
45.000₫ 38.000₫
B0448 - Màn Hình Graphic LCD12864 5V
150.000₫ 110.000₫
B0447 - LCD Text LCD1602 Xanh Dương
30.000₫ 29.000₫
B0442 - Màn Hình LCD Nokia 5110
60.000₫ 58.000₫
B0369 - LED 7 Đoạn 4 Bóng Chung Cathode
10.000₫ 7.000₫